fbpx

Pirkimo - pardavimo taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – ASTA JASIULIONIENĖ, dirbanti pagal individualios veiklos pažymą Nr. 87034 (Individualios veiklos rūšis ir kodas:181300 –Parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos veikla, 324000 –Žaidimų ir žaislų gamyba, 730000 –Reklama ir rinkos tyrimas). Fizinio asmens kodas 48910220534, registruotos buveinės adresas Ievos g. 8, Vijoliai, Šiaulių r. sav. Šiaulių kaimiškoji sen, LT –76223.

1.1.1. Daugiau informacijos apie Pardavėją pateikiama internetinėje parduotuvėje–www.idejupastas.lt

1.1.2. Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama skiltyje –KONTAKTAI

.1.2. Idejupastas.lt–elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.idejupastas.lt

1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Šalys –Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5. Asmens duomenys –bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu –duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.6. Taisyklės –šios „Prekių pirkimo –pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.idejupastas.lt taisyklės“. Paskyra – Pirkėjo registravimosi www.idejupastas.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).

1.7. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis www.idejupastas.lt.

1.8. Skaitmeninių prekių atsiėmimo būdai – Pirkėjas gali prekes gauti elektroniniu paštu, elektroninėje parduotuvėje savo paskyroje iš karto po apmokėjimo. Elektroninių užduočių žurnalų prenumerata siunčiama 12-tomis mėnesio dienomis, jei yra atliktas apmokėjimas už prenumeratą. Kitų prekių atsiėmimo būdai: atvykti pasiimti jam priklausančių prekių adresu: Ievos g. 8, Vijoliai, Šiaulių r. sav. LT –76223, pasinaudoti LT pašto ir kitų siuntų terminalų pristatymo paslaugomis.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjas tęsdamas pirkimą patvirtina, kad perskaitė Taisykles, tinkamai suprato ir yra susipažinęs su prekių pirkimo –pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.dejupastas.lt taisyklėmis ir su jomis sutinka. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu –pardavimu www.idejupastas.lt susijusios sąlygos.

2.2. Pirkti www.idejupastas.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes www.idejupastas.lt.

2.3. Informuojame, kad iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Rekomenduojame kaskart vykdant pirkimą peržiūrėti Taisykles.

2.4. Šios Taisyklės ir bet kokios Sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaromos tik lietuvių kalba.

3. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes www.idejupastas.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.1.1. internetu užsiregistruodamas www.idejupastas.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

3.1.2. internetu nesiegistruodamas www.idejupastas.lt;

3.1.3. telefonu;

3.1.4. Facebook paskyroje Idėjų Paštas,

3.1.5. Instagram paskyroje @idejupastas

3.1.6. Elektroniniu paštu idejulaiskas@gmail.com.

3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1.1 –3.1.2 punktuose nurodytų būdų, privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.3.3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo –pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo –pardavimo sutartis.3.4. Pirkėjui pateikus užsakymą, jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą. 3.5. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas www.idejupastas.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.idejupastas.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

4.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas, naudodamasis www.idejupastas.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų www.idejupastas.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.

5.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Prekių atsiėmimo vietoje, Pirkėjas privalo jas atsiimti Prekių atsiėmimo vietoje per Taisyklėse nurodytus terminus.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti www.idejupastas.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

6.2. Jei Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdytiPirkėjo galimybę naudotiswww.idejupastas.lt arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo paskyrą.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai www.idejupastas.lt suteikti Pirkėjui informaciją apie prekes.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus Pirkėjui per 14 darbo dienų už nekokybišką prekę arba pakeisti ją kita pagal numatytas Taisykles.

7.4. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

7.5. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos www.idejupastas.lt suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

8.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

8.2.1. elektronine bankininkyste;

8.2.2. banko pavedimu;

8.2.3. grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo metu;

8.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes (jei Pirkėjas pasirinko Taisyklių 8.2.2. –8.2.3. punktuose įtvirtintą atsiskaitymo būdą), patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai –sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu. Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. Sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

8.5. Jeigu prekės kaina internete ir parduotuvėje nesutampa, laikytina teisinga parduotuvės kaina.

9. Prekių pristatymas

9.1. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:

9.1.1. Pirkėjas nurodydamas savo duomenis turi naudoti lietuviškas raides. Vardų, pavardžių, vietovių pavadinimai privalo prasidėti didžiąja raide. Būtina pateikti tikslų gyvenamosios vietos adresą –tai reikalinga ne tik pristatant prekes, bet ir formuojant sąskaitą.

9.1.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo
pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

9.2. Jei Pirkėjas perka skaitmenines prekes (pdf, ppt, png, mp4 failai) dokumentus, prekės pristatomos Pirkėjo elektroninio būdu per 1 darbo dieną (elektroniniu paštu arba internetinėje parduotuvėje www.idejupastas.lt asmeninėje paskyroje).

9.3 Jei pirkėjas perka skaitmeninio žurnalo “Kiškio obuoliukai” prenumeratą, prėkė (žurnalas PDF formatu) Pirkėjui yra pristatoma elektroniniu būdu kiekvieną 12-tą mėnesio dieną. Pirkėjas įsipareigoja prekes atsisiųsti per 30 kalendorinių dienų (iki kito mėnesio 11-tos dienos).

9.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjuivadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per nustatytą terminą ir Šalys nesuderina papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 11.1 punkte įtvirtinta teise –atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo –pardavimo sutarties.

9.5. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo –priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo –priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo –priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui,surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekiųkomplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos www.idejupastas.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei

10.2.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę www.idejupastas.lt

10.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad www.idejupastas.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

11. Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymas, prekių grąžinimas

11.1. Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės11.1.1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu idejulaiskaslt.11.1.2. Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudotišia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

11.2. Pirkėjui grąžinantdaiktinesprekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.2.1. grąžinamaprekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

11.2.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

11.2.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos psauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

11.2.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

11.2.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

11.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

11.4. Brokuotos arba nepilnos komplektacijos prekės

11.4.1. Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl brokuotos ar nepilnos komplektacijos prekės, tai padaryti gali elektroniniu paštu: idejulaiskas@gmail.com.

11.5. Tiekdamas skundą pirkėjas turi nurodyti:11.5.1. Prekės užsakymo numerį;

11.5.2. Prekės nuotrauką, brokuotos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti);11.5.3. Prekės pakuotės nuotrauką;

11.5.4. Aprašyti prekės broko, gedimo požymius ar įvardyti trūkstamą dalį.
11.6. Teikdamas skundą pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:

11.6.1. Brokuotą prekę prašoma pakeista kokybiška preke;

11.6.2. Ne pilnos komplektacijos prekę prašoma papildyti trūkstamomis komplektuojančiomis dalimis;11.6.3. Prašoma grąžinti sumokėtus pinigus.

11.7. Skaitmeninės prekės, pristatytos pdf. png. mp4. ppt. formatais nėrą grąžinamos ir nėra keičiamos. Į visus Jūsų klausimus mielai atsakysime elektroniniu paštu: idejulaiskas@gmail.com.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.idejupastas.lt, įskaitant, bet neapsiribojant, už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

12.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti www.idejupastas.lt įvairias akcijas ar žaidimus.

13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

13.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais Internetinėje parduotuvėje skyriuje „kontaktai“.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.3. Visi nesutarimai,kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Meniu